Aktualno

Občinski podrobni prostorski načrt gospodarska cona na brezovici

Reference » Prostorsko Izvedbeni načrti » Občinski podrobni prostorski načrt gospodarska cona na brezovici

(sprejet v septembru 2011; objava v Uradnem listu RS, št. 86/2011)

Investitorji:   
TOP CONA d.o.o. Ljubljana, KRKA d.d. Novo mesto, ZNASS transport d.o.o. Brusnice, PRIGO d.o.o. Brezovica pri Ljubljani

Opis projekta:
Območje gospodarske cone, v velikosti okoli 30 ha, se nahaja severno od Novega mesta in južno od naselja Ždinja vas, severno od avtoceste in regionalne ceste v bližini avtocestne baze Novo mesto k.o. Ždinja vas.

Z OPPN se načrtuje ureditve kamionskega terminala z objekti in površinami za dejavnosti prometa, transporta, logistike, prodaje gospodarskih vozil in servisov ter za dejavnosti zaščite in reševanja, vključno s površinami za parkirna mesta za tovorna in priklopna vozila in površinami za njihovo vzdrževanje. Načrtovane prostorske ureditve so namenjene tudi upravnim, predelovalnim, trgovskim in gostinskim dejavnostim, vendar le kot spremljajoče dejavnosti osnovnim dejavnostim iz predhodnega  stavka. Bivanje se dovoli le v okviru prenočitvenih zmogljivosti.

Z OPPN se načrtujejo tudi prostorske ureditve za nemoteno izvedbo in rabo načrtovanih prostorskih ureditev iz prvega odstavka tega člena in sicer:

  • rekonstrukcija regionalne ceste na celotnem poteku znotraj območja OPPN;
  • zelene površine (območje arheološke gomile, ostale zelene površine);
  • prometne ureditve znotraj gospodarske cone (ceste, parkirišča, manipulativne površine);
  • komunalna in energetska infrastruktura.

Na projektu so sodelovali:
Mateja Kaudek, Dušan Granda, Klavdija Pečnik, Viktorija Bajec, Irena Šeruga

Avtor:asdf