Aktualno

Občinski podrobni prostorski načrt turistično območje na brezovici

Reference » Prostorsko Izvedbeni načrti » Občinski podrobni prostorski načrt turistično območje na brezovici

(sprejet v septembru 2011; objava v Uradnem listu RS, št. 86/2011)

Investitorji:   

Franc Rifelj s.p. Novo mesto

Opis projekta:

Območje OPPN, v velikosti cca 12 ha, se nahaja severno od Novega mesta in južno od naselja Ždinja vas, nad avtocesto A2 Ljubljana – Obrežje, v bližini zahodnega priključka za Novo mesto.

Območje se nameni za dejavnosti turizma (gostinski, športnorekreacijski, zabaviščni ipd.) z možnostjo opravljanja spremljajočih dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno turistično ponudbo. Razdeljeno je več ureditvenih enot, s katerimi so določene vsebine posameznih programov. Ureditvena enota hotelskega kompleksa (UE1) predstavlja osrednji prostor združevanja, kamor prihajajo obiskovalci ne glede na specifičen namen prihoda (rekreacija, kampiranje, zabavišče,…). Območje za gradnjo in umestitev objektov za kratkotrajno nastanitev (UE2) je deljeno na območje za bungalove  ter območje za kampiranje. Športnorekreacijsko območje s konjeniškim centrom (UE3) je programsko deljeno na dva dela. Območje zabaviščno – adrenalinskega parka (UE4) sestavlja  površina za postavitev objektov za namen servisa zabaviščnemu programu (O6 - butiki, lokali, prodajne galerije, ipd.) ter površina, namenjena ureditvam, ki zahtevajo minimalne posege v prostor, kot so npr. steza za travnato sankališče, elementi »začarane dežele«, tobogani, vrtiljaki, ipd. Parkirna mesta so urejena vzdolž osrednje ceste, južno od površine za postavitev objekta(ov). UE5, UE6 in UE7 so namenjene ureditvi zelenih površin; UE8 pa je namenjeno gradnji prometne, komunalne in energetske infrastrukture.

 

Na projektu so sodelovali:
Mateja Kaudek, Dušan Granda, Klavdija Pečnik, Viktorija Bajec, Irena Šeruga

Avtor:asdf