Aktualno

Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko »jezero – ii. faza«

Reference » Prostorsko Izvedbeni načrti » Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko »jezero – ii. faza«

(faza: predlog, oktober 2012)

Investitorji:   
GRAMAT GRIL d.o.o., Grosuplje

Opis projekta:
Območje OPPN, v velikosti 7,6 ha, se nahaja severovzhodno od centra Kočevja, med Kočevskim jezerom na zahodu in naseljem Šalka vas na vzhodu. Vzhodno od območja potekajo občinska cesta JP 671134 (v nadaljevanju besedila tudi: občinska cesta), regionalna cesta RT-917 Kočevje - Željne (v nadaljevanju tudi: Roška cesta) in trasa opuščenega železniškega tira.

Območje se v glavnem nameni za stanovanjsko gradnjo. Stanovanjske hiše ob jezeru se lahko namenijo tudi bivanju v sklopu turistične dejavnosti jezera kot so npr. apartmaji ipd. Gradnja stanovanjskih hiš, ki  je predvidena na platoju nad brežino jezera je funkcionalno vezana na interne dostopne ceste. »Pozidan plato« je na vzhodu in zahodu omejen z brežinami, pri čemer se na severovzhodu stanovanjske stavbe prilagodijo terenu in se umeščajo na/v brežino, dostopi pa se uredijo z občinske ceste. Zelena površina okoli jezera se v širini minimalno 50 m ohranja kot javna in je dostopna tako za stanovalce kot za ostale obiskovalce. Ob jezeru se ohranjajo obstoječe peš in kolesarske poti ter načrtujejo nove, ki se kontinuirano nadaljujejo okoli jezera.

Z OPPN se načrtujejo tudi prostorske ureditve za nemoteno izvedbo in rabo načrtovanih stanovanjskih stavb in ostalih objektov ter spremljajočih ureditev, in sicer:

  • javnih zelenih površin,
  • prometnih ureditev znotraj območja (ceste, parkirišča, manipulativne površine);
  • komunalne in energetske infrastrukture.

Na projektu so sodelovali:
Mateja Kaudek, Dušan Granda, Klavdija Pečnik, Irena Šeruga
Matej Somrak (vizualizacija)

Avtor:asdf