Aktualno

Domov » Suhokranjski vodovod na območju občin Žužemberk, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Kočevje in Dobrepolje

08.11.2012 09:52

 

 

Z namenom dolgoročne, varne, zanesljive in kvalitetne zagotovitve oskrbe prebivalcev s pitno vodo v Suhi Krajini so občine Žužemberk, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Kočevje in Dobrepolje v letu 2008 pristopile k izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo suhokranjskega vodovoda. Projekt predvideva povezavo vodovodnih sistemov petih občin, ki vključuje izgradnjo 154 km vodovoda, 7 vodohranov, 5 črpališč in 16 razbremenilnih jaškov. Naše podjetje je tedaj pripravilo DIIP, v letih 2010 in 2011 pa izdelalo idejne projekte (IDP) in projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). V letu 2012 smo po pooblastilu občin pridobivali tudi gradbena dovoljenja. Vzporedno s projektiranjem vodovoda smo skrbeli za dogovore z lastniki zemljišč, ki bodo tangirana z načrtovanim vodovodom ter za pripravo in sklenitev pogodb o ustanovitvi služnostne pravice. Projekt suhokranjskega vodovoda bo financiran iz sredstev kohezijskih skladov.