Prostorsko načrtovanje

Prostorsko načrtovanje

Prostorskega načrtovanja vključujemo izdelava prostorskih načrtov, strokovnih podlag za prostorske akte, strokovnih podlag za potrebe prostorskih preveritev umeščanja dejavnosti in objektov v prostor, strokovnih podlag za področje komunalne in druge infrastrukture, prometnih študij.

Storitve prostorskega načrtovanja so:

  • izdelava prostorskih načrtov na državni ravni – državni prostorski načrti (DPN)
  • izdelava prostorskih načrtov na lokalni ravni – občinski prostorski načrti (OPN) in občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
  • izdelava strokovnih podlag za prostorske akte na državni in lokalni ravni
  • izdelava strokovnih podlag za potrebe prostorskih preveritev umeščanja dejavnosti in objektov v prostor
  • izdelava strokovnih podlag za področje komunalne in druge infrastrukture
  • izdelava prometnih študij