Cestna infrastruktura:

 • 1. PZI rekonstrukcije regionalne ceste R1-214/1157 Stari Log – Dvor, naročnik Občina Žužemberk, 2005
 • 2. IP, PGD povezovalne ceste med AC in R2-419/1204 Novo mesto – Šentjernej na območju Občine Šentjernej, naročnik Občina Šentjernej 2005
 • 3. PGD cestne infrastrukture v poslovno storitveni coni pri Pildu, naročnik Občina Metlika, 2006,
 • 4. PID rekonstrukcije regionalne ceste R3-733/5831 Vavta vas – Dolenjske Toplice – Podturn in gradnja levozavijalnega pasu, naročnik CGP, 2006
 • 5. PGD, PZI cestnega omrežja v predvidenem razširjenem območju poslovne cone Rudnik Kanižarica (TRIS Kanižarica), naročnik Občina Črnomelj, 2006
 • 6. PGD, PZI rekonstrukcije regionalne ceste R1-219 v Brežicah v območju trgovine Lidl na Marofu, naročnik PIN d.o.o., 2006
 • 7. PGD, PZI rekonstrukcije Knafelčeve in Avšičeve ulice v Novem mestu, glavne ceste G2-105/256 Novo mesto -  Metlika z ureditvijo križišča, naročnik Petrol d.d. Ljubljana, 2006
 • 8. PZI rekonstrukcije lokalne ceste LC 394111 v zbirno cesto za industrijske storitvene cone sever Šentjerneja, naročnik Občina Šentjernej, 2007
 • 9. PID rekonstrukcije regionalne ceste R1-214/1157 Stari Log – Dvor, naročnik CGP, 2007
 • 10. PID rekonstrukcije regionalne ceste R1-219/1242 Bizeljsko – Čatež z novogradnjo levozavijalnih pasov, naročnik LIDL d.o.o., 2007
 • 11. PID priključevanja trgovskega centra z živili in neživili na državno cesto G2-106/0264 Kočevje – Livold v naselju Kočevje, naročnik LIDL d.o.o., 2007
 • 12. PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-669/1202 Dobruška vas – Šentjernej od km 5,412 do km 5,833 z novogradnjo krožnega križišča, naročnik Občina Šentjernej, 2007
 • 13. PZI dovozne ceste do deponije Rajnovšče, naročnik GM Fabjan Marjan s.p., 2007
 • 14. PZI rekonstrukcije regionalne ceste R1-216/1175 od km 12,921 do km 13,133, naročnik Občina Žužemberk, 2007
 • 15. PID rekonstrukcije lokalne ceste 554590 med regionalno cesto R1-218/1212 Podzemelj – Črnomelj in Zastavo z odvodnjavanjem, naročnik Občina Črnomelj, 2007
 • 16. PID rekonstrukcije regionalne ceste R2-419/1203 Soteska – Novo mesto, Srebrniče – Brod, naročnik CGP, 2007
 • 17. PGD, PZI priključka  kompleksa AMZS na regionalno cesto R2-448, odsek 1512, naročnik MID investicije d.o.o. Ljubljana, 2009
 • 18. PZI rekonstrukcije krožnega križišča K2a na regionalni cesti R2-448, odsek 1512 ter izvedbo uvoza v cono I. B - sever, naročnik MID Investicije d.o.o., 2009
 • 19. PGD, PZI odkopa in sanacije zemljišča za gradnjo objektov 1 do 3 v coni I. A- jug, naročnik MID Investicije d.o.o., 2009
 • 20. PGD, PZI odkopa in sanacije zemljišča za gradnjo objektov 4 in 5 v coni I. B- sever, naročnik MID Investicije d.o.o. Ljubljana, 2009
 • 21. PZI izgradnje hodnika za pešce z rekonstrukcijo regionalne ceste v centru Dvora, naročnik Občina Žužemberk, 2009
 • 22. PID ceste in infrastrukture do ZN Obrtno – industrijske cone Sejmišče v Žužemberku, naročnik Občina Žužemberk, 2009
 • 23. PZI rekonstrukcije regionalne ceste R1-216, odsek 1158 skozi naselje Žužemberk, naročnik Občina Žužemberk, 2009
 • 24. PGD, PZI Cestne in komunalna infrastrukture v ZN Obrtno industrijske cone Sejmišče v Žužemberku - 2. FAZA I. ETAPA,  naročnik Občina Žužemberk, 2009
 • 25. PGD Cestne in komunalne infrastrukture na Drejčetovi poti, združeni investitorji, 2009 
 • 26. PID cestne in komunalne infrastrukture industrijske cone LIK II. Kočevje, naročnik Občina Kočevje, 2009
 • 27. PGD infrastrukture ob deviaciji 1-11, od profila P124 do profila P85, ob industrijski coni Dolenja vas, naročnik Občina Mirna Peč, 2010
 • 28. PZI ureditve ceste LC 295-331 od križišča Klevevž -Zbure-Čelevec do državne ceste Zbure R3-667, naročnik Občina Šmarješke Toplice, 2010
 • 29. PID cestne in komunalne infrastrukture v ZN Obrtno industrijski cone Sejmišče v Žužemberki – II.faza – 1.etapa, naročnik Občina Žužemberk, 2010
 • 30. PGD infrastrukture južnega dela industrijskega središča (TRIS) Kanižarica, cesta B1, D1, G1, G, E3, naročnik Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., 2010
 • 31. IDP dostopne ceste na komunalno deponijo Leskovec, naročnik Mestna občina Novo mesto, 2010
 • 32. PGD, PZI notranjega cestnega omrežja za potrebe stanovanjske soseske Brod Drage, naročnik Brod invest d.o.o., 2010
 • 33. PZI infrastrukture za stanovanjsko cono Klek v Žužemberku – 1. faza, naročnik Občina Žužemberk, 2010
 • 34. PZI rekonstrukcije ceste, komunalne in energetske infrastrukture ulic Breg, Dolga vas in Nad Miklavžem, naročnik Občina Žužemberk, 2011
 • 35. PZI rekonstrukcije priključka javne poti na regionalno cesto R3-664/2501 Gaber – Uršna Sela – Novo mesto, v km 6.809, naročnik Mestna občina Novo mesto, 2011
 • 36. PGD Cestne in komunalne infrastruktura za sosesko »Topliška ognjišča«, naročnik Marko Šušteršič - Ljubljana, 2011
 • 37. IDZ obvozne ceste Zdenska vas, naročnik Občina Dobrepolje, 2011
 • 38. IDZ obvozne ceste Žužemberk, naročnik Občina Žužemberk, 2011
 • 39. PGD, PZI Cestne in komunalne infrastrukture – IC Dolenja vas, združeni investitorji, 2012  
 • 40. PGD ceste BG z infrastrukturo na območju GC Na Brezovici ter ureditvijo osnovne podgradnje za objekte PC ZNASS, naročnik ZNASS, transport d.o.o., 2012
 • 41. PGD PC PRIGO Novo mesto – GC Na Brezovici Novo mesto - Ceste in osnovna podgradnja za objekte, naročnik PRIGO,d.o.o., Brezovica, 2012
 • 42. PZI hodnika za pešce ob R2-448 / 0222 od km 1.0+60,00 do km 1.3+40,00 in priključka v km 1.1+35 in v km 1.2+53,75, naročnika ZNASS, transport d.o.o. in PRIGO,d.o.o., Brezovica, 2012
 • 43. PID Komunalne in energetske infrastrukture ulic Breg, Dolga vas in Nad Miklavžem (ulica Breg), naročnik Komunalne gradnje d.o.o., 2012
 • 44. PID Komunalne in energetske infrastrukture ulic Breg, Dolga vas in Nad Miklavžem (Dolga vas in Nad Miklavžem), naročnik GPI tehnika d.o.o., 2012
 • 45. PID rekonstrukcije regionalne ceste R1-216/1175 skozi naselje Žužemberk – del (pločnik ter javna razsvetljava), naročnik Hortikultura Brežice d.o.o., 2012
 • 46. IDZ obvozne ceste jedra Dolenjskih Toplic – deviacija regionalne ceste R3 733 Vavta vas – Podturn od km 3,5 do km 4,7, naročnik Občina Dolenjske Toplice, 2012