GEODETSKE STORITVE:

 • 1a. Izdelava geodetskega načrta za načrtovano obrtno proizvodno cono Mokro Polje. Naročnik Občina Šentjernej, 2005
 • 2a. Geodetski načrt za namen OLN Tris Kanižarica. Naročnik Občina Črnomelj, 2006
 • 3a. Izvajanje geodetskih storitev – Kare II. Naročnik Mestna Občina Novo mesto, 2006
 • 4a. Geodetski načrt za 20 kV KBV, EKK in TP na območju ZN industrijsko servisne cone sever – Šentjernej. Naročnik Elektro Ljubljana d.d., 2008
 • 5a. Geodetski posnetek – Lik Kočevje. Naročnik CGP d.d., Novo mesto, 2009
 • 6a. Izvedba parcelacije in ureditve mej na območju OLN PSC Mačkovec - 1. Naročnik MID Investicije d.o.o., Ljubljana in Hypo leasing d.o.o., Ljubljana 2009 – 2012

Inženirska geodezija:

Geodetski načrt obstoječega stanja terena:
 • 1b. Geodetski načrt trase suhokranjskega vodovoda v občini Žužemberk v obsegu cca 60 km pasu širine 10 – 20 m. Naročnik Občina Žužemberk, leto izdelave 2012
 • 2b. Geodetski načrt naselij Brezovica in Strelac za potrebe projektiranja kanalizacije. Naročnik Občina Šmarješke Toplice, leto izdelave 2009
 • 3b. Geodetski načrti za individualno gradnjo
Geodetski načrt novega stanja terena:
 • 1c. Geodetski načrt Ulice Nad Miklavžem za potrebe izdelave PID cestnega telesa in novozgrajene infrastrukture. Naročnik GPI Tehnika Novo mesto, leto izdelave 2012
 • 2c. Geodetski načrt novozgrajene ceste in infrastrukture na območju industrijske cone Lik Kočevje. Naročnik Občina Kočevje, leto izdelave 2009
Zakoličbe:
 • 1d. Zakoličba ceste v IC Sejmišče v Žužemberku. Naročnik Občina Žužemberk, leto izdelave 2009
 • 2d. Zakoličba plinovoda na Livadi v Novem mestu. Naročnik Istrabenz plini d.o.o., leto izdelave 2012
 • 3d. Zakoličba induvidualnih objektov
Geodetski načrt novogradnje posameznega infrastrukturnega voda:
 • 1e. Vodovod Reber. Naročnik GPI tehnika d.o.o. Novo mesto, leto izdelave 2011
 • 2e. Plinovod Muhaber. Naročnik Istrabenz plini d.o.o., leto izdelave 2009
 • 3e. Kanalizacija Zafara. Naročnik Občina Žužemberk, leto idelave 2009
Zemljiški kataster:
 • 1f. Ureditev meje – individualna naročila
 • 2f. Parcelacija – individualna naročila
 • 3f. Komasacija – pogodbena komasacija IC Dolenja vas v Mirni Peči
 • 4f. Izravnava meje – individualna naročila
 • 5f. Evidentiranje zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb – individualna naročila