Planski akti in strokovne
podlage:

 • 1. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šentjernej, naročnik Občina Šentjernej, sprejete (1998, spremembe 2004)
 • 2. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Škocjan, naročnik Občina Škocjan, sprejete (1998)
 • 3. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Dolenjske Toplice, naročnik Občina Dolenjske Toplice, sprejete (2004)
 • 4. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Žužemberk, naročnik Občina Žužemberk, sprejete (2004)
 • 5. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Semič, naročnik Občina Semič, sprejete (2004)
 • 6. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Osilnica, naročnik Občina Osilnica, sprejete (2004)
 • 7. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Kostel, naročnik Občina Kostel, sprejete (2004)
 • 8. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Črnomelj, naročnik Občina Črnomelj, sprejete (2004)
 • 9. Občinski prostorski načrt Občine Šentjernej, naročnik Občina Šentjernej, sprejet (2010)
 • 10. Občinski prostorski načrt Občine Dobrepolje (izvedbeni del), naročnik Občina Dobrepolje, faza: dopolnjeni osnutek (2012)

Strokovne podlage za pripravo prostorskih planskih aktov:

 • 11. Podrobnejše strokovne podlage za Občino Črnomelj, Poselitev – naselja v KS Butoraj, KS Črnomelj, KS Dobliče-Kanižarica, KS Dragatuš KS Petrova vas, KS Talčji vrh in KS Tribuče, naročnik Občina Črnomelj, december 2007
 • 12. Strokovne podlage za SPRO Občine Šentjernej: Izhodišča demografskega, gospodarskega in socialnega razvoja, naročnik Občina Šentjernej, november 2005
 • 13. Strokovne podlage za SPRO Občine Šentjernej: Analiza stanja in teženj v prostoru: Strokovne podlage za področje krajine, naročnik Občina Šentjernej, september 2005
 • 14. Strokovne podlage za SPRO Občine Šentjernej: Analiza stanja in teženj v prostoru; II. Predlog strokovnih rešitev prostorskega razvoja, naročnik Občina Šentjernej, november 2005
 • 15. Podrobnejše strokovne podlage za področje poselitve (I. faza, II. faza in končni elaborat), naročnik Občina Šentjernej, november 2005, dopolnitve januar 2007 in april 2009
 • 16. Strokovne podlage za poselitev Občine Šentjernej- Vinogradniško območje občine, naročnik Občina Šentjernej, oktober 2007
 • 17. Strokovne podlage za ureditve dvorca Vrhovo v Občini Šentjernej, naročnik Občina Šentjernej, marec 2009
 • 18. Urbanistični načrt naselja Šentjernej, naročnik Občina Šentjernej, 2006, dopolnitev 2009
 • 19. Urbanistični načrt naselij Gorenje in Dolenje Gradišče, naročnik Občina Šentjernej, 2006, dopolnitev 2009
 • 20. Urbanistični načrt naselij Hrastje in Orehovica, naročnik Občina Šentjernej, 2006, dopolnitev 2007 in 2009
 • 21. Urbanistični načrt naselja Gorenje Vrhpolje, naročnik Občina Šentjernej, 2006, dopolnitev 2007 in 2009