Komunalna infrastruktura:

 • 1. PGD za fekalno kanalizacijsko omrežje za potrebe Obrtno proizvodne cone Mokro Polje, naročnik Občina Šentjernej, 2005
 • 2. PGD za objekte odvodnjavanja  kompleksa Obrtno proizvodne cone Mokro Polje, naročnik Občina Šentjernej, 2005
 • 3. PGD, PZI komunalna infrastruktura v predvidenem razširjenem območju poslovne cone Rudnik Kanižarica (TRIS Kanižarica), naročnik Občina Črnomelj, 2006
 • 4. PGD komunalna infrastruktura v  poslovno storitveni coni pri Pildu, naročnik Občina Metlika, 2006
 • 5. PZI notranjega cestnega omrežja s komunalno infrastrukturo za potrebe proizvodnega objekta Arex, naročnik Arex d.o.o. Šentjernej, 2007
 • 6. PGD, PZI projekt za vrtino Pg1/01 in Pg2/04 s povezovalnimi cevovodi ter vodohran Poljane v občini Mirna Peč, naročnik Občina Mirna Peč, 2007
 • 7. PGD infrastruktura do OIC Sejmišče, naročnik Občina Žužemberk, 2007
 • 8. PGD, PZI Sekundarni cevovod za naselje Studenci, naročnik Komunala Trebnje d.o.o., 2008
 • 9. PGD, PZI za izvedbo vodovodnega omrežja višinske cone Občine Mirna Peč – 1. faza, naročnik Občina Mirna Peč, 2008
 • 10. PGD, PZI vodovod in kanalizacija Cvibelj, Zafara, Loka Žužemberk, naročnik Občina Žužemberk, 2008
 • 11. PGD, PZI fekalna kanalizacija in vodovod s črpališčem v cesti R1-216 v centru Žužemberka, naročnik Občina Žužemberk, 2009
 • 12. PGD, PZI za infrastrukturo za Obrtno – industrijsko cono Sejmišče v Žužemberku, naročnik Občina Žužemberk, 2009
 • 13. PGD, PZI za gradnjo energetske,  telekomunikacijske infrastrukture, naročnik MID Investicije d.o.o. Ljubljana, 2009
 • 14. PGD, PZI za gradnjo prestavitve dela primarnega vodovoda na območju OLN PSC Mačkovec-1, naročnik MID Investicije d.o.o. Ljubljana, 2009
 • 15. PGD, PZI zaščite magistralnega plinovoda  M4 DN400 na območju OLN PSC Mačkovec-1, naročnik MID Investicije d.o.o. Ljubljana, 2009
 • 16. PGD, PZI za gradnjo fekalne kanalizacije Brezovica – Strelac in vodovod Strelac, naročnik Komunala Novo mesto, 2009
 • 17. PGD, PZI za gradnjo mestnega plinovoda  na območju OLN PSC Mačkovec-1, naročnik MID Investicije d.o.o. Ljubljana, 2009
 • 18. PGD komunalne infrastrukture LIK KOČEVJE, naročnik CGP d.d.,Novo mesto, 2009